JARZĘBOWSKI DRZWI

Serwis Internetowy jarzębowskidrzwi.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i Jarzębowskidrzwi.pl je stosuje.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.jarzebowskidrzwi.pl (z uwzględnieniem znajdujących się pod wskazanym adresem internetowym podstron i zakładek) prowadzony jest na rzecz JARZĘBOWSKI DRZWI przez Salon Stolarki „Jarzębowski” Jerzy Jarzębowski z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk NIP 5832090039, REGON 190079126; adres poczty elektronicznej: kontakt@jarzebowskidrzwi.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 587 631 624, 501 711 860 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających z Serwisu Internetowego lub Usług Elektronicznych (z wyjątkiem pkt XI Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta lub w celu dokonania Zamówienia.

5. Informacje prezentowane w Serwisie Internetowym lub w przypadku udostępnienia możliwości dokonywania zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez JARZĘBOWSKI DRZWI do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a) BOK – Biuro Obsługi Klienta Jarzębowski Drzwi, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Serwis Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Serwisu Internetowego, Sklepu Stacjonarnego oraz Regulaminu w Dni Robocze w godzinach od 10 do 17 pod numerami telefonu +48 587 631 624, 501 711 860, pod adresem e-mail: kontakt@jarzebowskidrzwi.pl oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego w Serwisie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora;

b) JARZĘBOWSKI DRZWI – Salon Stolarki „Jarzębowski” Jerzy Jarzębowski z siedzibą w Gdańsku, ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk NIP 5832090039, REGON 190079126; adres poczty elektronicznej: kontakt@jarzebowskidrzwi.pl, numer telefonu kontaktowego: (+48) 587 631 624, 501 711 860 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

c) CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego JARZĘBOWSKI DRZWI tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

d) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

e) HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła w celu umożliwienia wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). JARZĘBOWSKI DRZWI udostępnia Klientowi możliwość zmiany Hasła;

f) KLIENT– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/, Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie JARZĘBOWSKI DRZWI;

g) KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);

h) KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

i) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym JARZĘBOWSKI DRZWI, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Serwisie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówień, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez JARZĘBOWSKI DRZWI;

j) KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta z Serwisu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenie podsumowania dot. ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;

k) LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu Internetowego podczas tworzenia Konta;

l) PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a JARZĘBOWSKI DRZWI, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe;

m) REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez JARZĘBOWSKI DRZWI za pośrednictwem Serwisu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i JARZĘBOWSKI DRZWI. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

n) SERWIS INTERNETOWY – platforma umożliwiająca świadczenie usług udostępnianych przez JARZĘBOWSKI DRZWI, prowadzona przez JARZĘBOWSKI DRZWI dostępna pod adresem internetowym: www.jarzebowskidrzwi.pl;

o) SKLEP STACJONARNY – stacjonarny punkt sprzedaży JARZĘBOWSKI DRZWI znajdujący się pod adresem ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk;

p) TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Serwisu Internetowego ;

q) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez JARZĘBOWSKI DRZWI prowadzącego Sklep Stacjonarny na rzecz Klienta Produktów wskazanych w Zamówieniu, za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe w tym koszty wysyłki, zawierana w Sklepie Stacjonarnym lub za pośrednictwem Serwisu Internetowego;

r) USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez JARZĘBOWSKI DRZWI na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.

s) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);

t) WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się JARZĘBOWSKI DRZWI, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku składania Rezerwacji drogą Aplikacji: (8) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 5.0. lub wyższej lub iOS w wersji 10.0 lub wyższej, (9) urządzenie mobilne z aparatem fotograficznym i usługą geolokalizacji (GPS). By złożyć Zamówienie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

u) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia przez JARZĘBOWSKI DRZWI oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1. JARZĘBOWSKI DRZWI świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a) Konto;

b) umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych w tym, w zależności od udzielenia przez Klientów stosownych, dobrowolnych, zgód, prezentowanie Klientom bieżących powiadomień bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej (powiadomienia „push”);

d) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e) umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego;

2. JARZĘBOWSKI DRZWI dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące usługi:

a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);

b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień

3. Rejestracja i korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a) wypełnieniu formularza rejestracji,

b) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu pola „Zarejestruj”.

4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, hasło, numer telefonu.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez JARZĘBOWSKI DRZWI na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do JARZĘBOWSKI DRZWI, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jarzebowskidrzwi.pl lub też pisemnie na adres: ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

6. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

7. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym w przypadku korzystania z Koszyka za pośrednictwem przeglądarki internetowej, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Umieszczenie w Koszyku Produktów nie zapewnia ich dostępności.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) podawania w udostępnionych w ramach Serwisu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;

c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez JARZĘBOWSKI DRZWI w sposób niezakłócający funkcjonowania JARZĘBOWSKI DRZWI lub Serwisu Internetowego;

d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez JARZĘBOWSKI DRZWI w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

e) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez JARZĘBOWSKI DRZWI w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla JARZĘBOWSKI DRZWI;

f) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu Internetowego jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

g) niepodejmowania działań takich jak:

− rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

− podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu Internetowego, Aplikacji i realizowania płatności;

− modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez JARZĘBOWSKI DRZWI, w szczególności podanych w ramach Serwisu Internetowego, Cen lub opisów Produktów;

h) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i JARZĘBOWSKI DRZWI kosztów w pełnej wysokości;

i) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy.

9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać na przykład:

a) pisemnie na adres: ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@jarzebowskidrzwi.pl

10. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

(1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

(2) żądania Klienta oraz

(3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez JARZĘBOWSKI DRZWI. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez JARZĘBOWSKI DRZWI następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

12. W sytuacjach określonych w pkt II ust. 10 g i IV ust. 4 JARZĘBOWSKI DRZWI ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług wymienionych w ust. 1 i ust 2 powyżej. W takiej sytuacji pozostałe postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio. W relacjach z Klientami niebędącymi Konsumentami JARZĘBOWSKI DRZWI nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak dostępu do Serwisu Internetowego z przyczyn wcześniej wymienionych.

13. JARZĘBOWSKI DRZWI każdorazowo poinformuje Klientów o zawieszeniu lub ograniczeniu świadczenia usług poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail oraz zamieszczenie stosownego komunikatu w ramach Serwisu Internetowego.

14. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności na prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług.

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

2. JARZĘBOWSKI DRZWI umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:

a. w Serwisie Internetowym.

b. za pomocą środków porozumienia się na odległość tj. telefonicznie lub e-mailowo.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, JARZĘBOWSKI DRZWI może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu Internetowego między Klientem a JARZĘBOWSKI DRZWI następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5. JARZĘBOWSKI DRZWI umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego w następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia.

b. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP.

c. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez JARZĘBOWSKI DRZWI sposobów dostawy.

d. Klient przesyła JARZĘBOWSKI DRZWI Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Serwisu Internetowego (przycisk: „Kupuję i Płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

e. w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i Płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.

6. W przypadku zawierania Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość:

a. JARZĘBOWSKI DRZWI wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,

b. Klient przesyła JARZĘBOWSKI DRZWI Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej, c. w przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

7. JARZĘBOWSKI DRZWI w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

8. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, JARZĘBOWSKI DRZWI wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z:

a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo

b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, z przyczyn wskazanych w pkt V ust. 4 poniżej (brak płatności).

9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. JARZĘBOWSKI DRZWI przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e mail.

10. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo

b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej JARZĘBOWSKI DRZWI zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia JARZĘBOWSKI DRZWI z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 11 poniżej.

11. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a JARZĘBOWSKI DRZWI niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.

12. Niezależnie, JARZĘBOWSKI DRZWI może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

13. JARZĘBOWSKI DRZWI dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu Cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

14. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. JARZĘBOWSKI DRZWI może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. JARZĘBOWSKI DRZWI udostępnia Klientowi sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży przelewem na rachunek bankowy JARZĘBOWSKI DRZWI.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.

3. W przypadku nieotrzymania przez JARZĘBOWSKI DRZWI płatności Klienta, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 10 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia.

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Metody Dostawy” w Serwisie Internetowym, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. JARZĘBOWSKI DRZWI udostępnia Klientowi sposób dostawy Produktu w formie przesyłki kurierskiej.

3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas produkcji, przygotowania Zamówienia do wysyłki przez JARZĘBOWSKI DRZWI oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 7 tygodni, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

5. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika.

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności JARZĘBOWSKI DRZWI względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Produkty prezentowane w Serwisie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3. JARZĘBOWSKI DRZWI obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: Salon Stolarki „Jarzębowski” Jerzy Jarzębowski, ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu może być celowe jego dostarczenie JARZĘBOWSKI DRZWI razem z żądaniem, w celu umożliwienia JARZĘBOWSKI DRZWI zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań.

5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że JARZĘBOWSKI DRZWI niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. JARZĘBOWSKI DRZWI jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez JARZĘBOWSKI DRZWI usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez JARZĘBOWSKI DRZWI. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez JARZĘBOWSKI DRZWI. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8. JARZĘBOWSKI DRZWI ustosunkuje się do reklamacji Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a JARZĘBOWSKI DRZWI nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez JARZĘBOWSKI DRZWI do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do JARZĘBOWSKI DRZWI, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt JARZĘBOWSKI DRZWI na adres ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk, z dopiskiem „Reklamacja” lub wydać Produkt upoważnionej przez JARZĘBOWSKI DRZWI osobie w Sklepie Stacjonarnym. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie JARZĘBOWSKI DRZWI, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

10. JARZĘBOWSKI DRZWI odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

VII. WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VIII. LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu Internetowego przez JARZĘBOWSKI DRZWI, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują JARZĘBOWSKI DRZWI lub podmiotom, z którymi JARZĘBOWSKI DRZWI zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Klient, umieszczając w ramach Serwisu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Serwisu Internetowego udziela niniejszym JARZĘBOWSKI DRZWI niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Serwisu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla JARZĘBOWSKI DRZWI takie odpowiednie licencje.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez JARZĘBOWSKI DRZWI jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. JARZĘBOWSKI DRZWI stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane osobowe Klienta udostępnione w ramach Serwisu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie i w Sklepach Stacjonarnych będą przetwarzane przez JARZĘBOWSKI DRZWI w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Serwisu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym.

5. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Serwisie Internetowym.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. JARZĘBOWSKI DRZWI może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VIII Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez JARZĘBOWSKI DRZWI wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a JARZĘBOWSKI DRZWI lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez JARZĘBOWSKI DRZWI dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. JARZĘBOWSKI DRZWI swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta.

3. JARZĘBOWSKI DRZWI może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt VIII Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt II.10. a, c, d, e, f, g, h, i, j Regulaminu.

4. JARZĘBOWSKI DRZWI zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług (i w konsekwencji usunięcia Konta) w przypadku, gdy Konto Klienta pozostaje nieaktywne przez okres przynajmniej 3 lat.

5. Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. JARZĘBOWSKI DRZWI może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XI Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez JARZĘBOWSKI DRZWI wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a JARZĘBOWSKI DRZWI lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez JARZĘBOWSKI DRZWI dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

7. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, JARZĘBOWSKI DRZWI udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Serwisie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

8. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów o Świadczenie Usług oraz Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i JARZĘBOWSKI DRZWI przed zmianą Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami JARZĘBOWSKI DRZWI może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt X Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

3. JARZĘBOWSKI DRZWI przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do JARZĘBOWSKI DRZWI.

4. Ani JARZĘBOWSKI DRZWI ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy JARZĘBOWSKI DRZWI, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę JARZĘBOWSKI DRZWI.

6. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami JARZĘBOWSKI DRZWI może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 31.05.2020r.

2. Umowy zawierane przez JARZĘBOWSKI DRZWI zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

5. JARZĘBOWSKI DRZWI zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL jarzebowskidrzwi.pl/regulamin, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

7. JARZĘBOWSKI DRZWI informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy JARZĘBOWSKI DRZWI a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.