Polityka Prywatności RODO

Salon Stolarki „Jarzębowski” Jerzy Jarzębowski

1. Zakres obowiązywania

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Jerzego Jarzębowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Salon Stolarki „Jarzębowski” Jerzy Jarzębowski pod adresem ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk, posiadający nr NIP: 5832090039, nr REGON: 190079126, Tel.: 587-631-624, e-mail: jarzebowskidrzwi@interia.pl (dalej: Administrator, ADO) w zakresie ochrony danych osobowych.

W celu prowadzenia działalności gospodarczej Administrator zbiera i wykorzystuje informacje identyfikujące osoby fizyczne (zwane również „danymi osobowymi”).

W ramach zobowiązania do ochrony danych osobowych pragnę Państwa w przejrzysty sposób poinformować:

 • dlaczego i w jaki sposób gromadzone, wykorzystywane oraz przechowywane są Państwa dane osobowe?

 • na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są te dane osobowe?

 • jakie są Państwa prawa i moje obowiązki w związku z tym przetwarzaniem?

 1. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazywane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i formularzy zgłoszeń. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

2. Kontakt z ADO

Kontakt z ADO może się odbywać pocztą tradycyjną na adres: ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk, mailowo na adres: jarzebowskidrzwi@interia.pl oraz telefonicznie: +48 587-631-624.

3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez ADO także w poniższych celach, na podstawie wskazanych przy nich podstawach prawnych oraz przez wskazany okres czasu:

a) prowadzenia interakcji z Użytkownikami portalu Facebook na profilach fanpage, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem w postaci przekazania użytkownikom niezbędnych informacji i prezentowania treści postów na ich żądanie w przypadku podjęcia przez nich interakcji takich jak wysłanie wiadomości, polubienie i subskrypcja profilu lub skomentowanie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych,

b) prowadzenia rekrutacji pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne –w przypadku pracowników w trakcie rekrutacji przetwarzanie danych osobowych jest moim prawnym obowiązkiem, a w przypadku danych nieobjętych przepisami prawa – przetwarzane są na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO); w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, podstawą prawną jest podjęcie działań mających na celu zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); dane są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od momentu przesłania dokumentów lub w ciągu 3 lat w przypadku wysokiego ryzyka roszczeń,

c) zatrudnianie pracowników – podstawą prawną jest przepis prawa – art. 22(1) par. 3 i 4 Kodeksu pracy, zgodnie z którym zbieranie danych objętych przepisami prawa jest moim prawnym obowiązkiem, a także wynika z łączącego mnie z pracownikiem stosunku umownego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – 10/50 lat od momentu zakończenia stosunku pracy, a w przypadku rozliczeń podatkowych – w ciągu 5 lat od momentu, w którym upłynął termin przekazania podatku przez płatnika,

d) zatrudnianie osób na umowy cywilnoprawne (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej umowy, a w przypadku obowiązków podatkowych, wobec ZUS i rachunkowo – księgowych będzie to przepis prawa, dane są przetwarzane przez okres wykonania umowy, a w przypadku obowiązków podatkowych – 5 lat od zakończenia roku, w przypadku obowiązków ZUS – 50/10 lat, w przypadku obowiązków rachunkowo-księgowych – 5 lat od końca okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło zdarzenie,

e) prowadzenia korespondencji z osobami fizycznymi, zarówno tej mailowej, jak i tradycyjnej, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem w postaci konieczności komunikacji z osobami fizycznymi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych,

f) obsługi klientów – (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – w celu podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży drzwi oraz świadczenia usług montażu drzwi oraz w celu jej wykonania – do czasu przedawnienia roszczeń lub prawomocnego zakończenia toczącego się postępowania,

g) wykonywania umów z dostawcami i usługodawcami w ramach prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej, tj. niedotyczącej sprzedaży drzwi oraz usług montażu drzwi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających,

h) komunikacji poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej –na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia Ci odpowiedzi na przedstawione zagadnienie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych,

i) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem w postaci realizacji prawa do sądu w uzasadnionych sytuacjach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z umów wynikających lub do czasu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania,

j) przyjęcia, rozpatrzenia zgłoszenia reklamacji, wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych działań niezbędnych do załatwienia sprawy – na podstawie zgody wyrażonej przez zgłaszającego, przy czym przez wysłanie zgłoszenia do Administratora zgłaszający wyraźnie potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym zgłoszeniu oraz innych informacji niezbędnych do rozpatrzenia tego zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji. Dane zawarte w zgłoszeniu mogą być dalej przetwarzane przez Administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych ze zgłoszeniem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres 3 lat od otrzymania zgłoszenia lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

4. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portalu Facebook jest dobrowolne. Jest to jednak warunek przekazywania Ci za pośrednictwem portalu Facebook bezpośrednio treści postów, komentarzy, ofert, wiadomości i innych interakcji z naszych profili. Jeżeli nie podasz danych,nie będziesz mógł w przyszłości mieć na bieżąco wyświetlanych interakcji na swoim profilu Facebook bądź uzyskiwać odpowiedzi na przesłane wiadomości.

Podanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych jest obowiązkowe w zakresie danych wymaganych przepisami Kodeksu pracy, co wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy. Jeśli nie podasz danych, nie będziesz mógł uczestniczyć w procedurze rekrutacyjnej. Podanie danych nieobjętych wskazanymi przepisami jest dobrowolne. W przypadku rekrutacji na stanowiska z formą zatrudnienia, jaką jest umowa cywilnoprawna podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli nie podasz danych nie będziemy mieli możliwości uwzględnienia Twojej kandydatury na dane stanowisko.

Podanie danych osobowych w celach zatrudnieniowych jest obowiązkowe, co wynika bezpośrednio z przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw odnoszących się bezpośrednio do zatrudnienia pracowników. Jeśli nie podasz danych, nie będziesz mógł zostać zatrudnionym przez Administratora na dane stanowisko. W przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, podanie danych jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Podanie danych osobowych w celach korespondencyjnych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przekazywania Ci za pośrednictwem operatora pocztowego lub mailowego korespondencji. Jeśli nie podasz danych, nie będziesz mógł uzyskać odpowiedzi za pośrednictwem tej formy korespondencji.

Podanie danych w celu obsługi klientów, wykonywania umów z dostawcami i usługodawcami jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz danych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Podanie danych w celu komunikacji poprzez formularz kontaktowy jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz danych, nie będziemy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje zagadnienie.

Podanie danych w celu rozpatrzenia reklamacji jest dobrowolne. Jeśli jednak nie podasz danych, nie będziemy mogli przyjąć Twojego zgłoszenia usterki i dokonać jej ewentualnej naprawy.

5. Przekazywanie danych do Państw Trzecich i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Dane osobowe osób fizycznych mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: firma zarządzająca profilami na portalu społecznościowym Facebook, operatorowi oprogramowania komputerowego służącego do przetwarzania danych, firmie świadczącej usługi hostingu. W takim przypadku Administrator zawiera ze wskazanymi podmiotami umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, która reguluje wszelkie aspekty związane z zarządzaniem Państwa danymi, w tym obliguje wskazane podmioty do zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia tych danych. Dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom, w oparciu o uprzednie zgody osób fizycznych oraz innym podmiotom, które są samodzielnymi administratorami danych, tj. samodzielnie decydują o celach i zakresie przetwarzania danych osobowych np. kancelarie prawne, operatorzy pocztowi, banki, przewoźnicy, producentowi drzwi w celu wykonania praw z tytułu gwarancji, firmie wykonującej usługę montażu drzwi.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.

 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoba fizyczna ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. Osoba fizyczna ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

 4. W przedmiocie realizacji swoich praw oraz cofnięcia zgody można skontaktować się na adres: ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, Gdańsk lub e-mailowo: jarzebowskidrzwi@interia.pl.

8. Pliki cookie

1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

NazwaRodzaj ciasteczkaCel zapisania
_gaStałe – 2 lataCiasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics–

w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych

o użytkownikach Serwisu

_gatStałe – 10 minutCiasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics–

w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych

o użytkownikach Serwisu

wordpress_logged_in_ SesyjneCiasteczko wykorzystywane przez CMS Serwisu – system

WordPress do celu zapamiętania ustawień panelu administracyjnego

nksub-form-1Stałe – 30 dni / 365 dniNie wyświetlanie w ciągu kolejnych 30 dni informacji o zapisie na newsletter Lex Artist / nie wyświetlanie tej informacji użytkownikom już zapisanym
wordpress_test_cookieSesyjneCiasteczko wykorzystywane przez CMS Serwisu – system WordPress do celów testowych
wp-settings-Stałe – 365 dniCiasteczko wykorzystywane przez CMS Serwisu – system WordPress do celu zapamiętania ustawień panelu administracyjnego
wp-settings-time-Stałe – 365 dniCiasteczko wykorzystywane przez CMS Serwisu – system

WordPress do celu zapamiętania ustawień panelu administracyjnego

wpfront-notification-bar-landingpage

catAccCookies

SesyjneCiasteczka wykorzystywane do celu zapamiętania

ustawień niewyświetlania bannera z informacją o

nadchodzącym szkoleniu / o plikach Cookies

PHPSESSIDSesyjnePrzechowuje identyfikator sesji. Jest niezbędny do

sprawdzenie czy odwiedzający nie jest automatycznym

skrytpem wypełniającym formularz

comment_author_email_
comment_author_
 Stałe – 365 dniCiasteczka wykorzystywane do celu umożliwienia

dodawania nowych komentarzy

 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

9. Postanowienia końcowe

 1. ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 1. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.